Nieuwe eigenaar/bewoner

Gefeliciteerd met uw nieuwe woning en welkom als nieuwe eigenaar van een appartement in de flat!

Als nieuwe eigenaar is het handig om een aantal dingen te weten. Bijvoorbeeld hoe we er met z’n allen een prettige woonomgeving van maken. Daarom geven we u op deze pagina graag een paar richtlijnen over het reilen en zeilen in de flat.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de beheerder van de flat:
Zomer VVE beheer
E: info@zomervve.nl
T: 088 – 0246 999

Zomer VvE beheer heeft een eigen webportaal met informatie over de VvE. Dit webportaal is alleen toegankelijk voor eigenaren. Eigenaren krijgen inloggegevens voor het webportaal via Zomer VvE beheer.

Verbouwen / Klussen / Verhuizen
Het is bijna niet te voorkomen dat uw nieuwe buren enige overlast van verbouwen, klussen en verhuizen ervaren wanneer u de woning betrekt. Hiervoor is uiteraard begrip, maar zorgt er alstublieft voor dat u de overlast zo veel mogelijk beperkt en houdt rekening met onderstaande richtlijnen.

  • Wilt u veranderingen aanbrengen aan uw woning (bijvoorbeeld het aanleggen van CV of het uitvoeren van breekwerk) dan dient u daarvoor toestemming te vragen aan de VvE en hiervoor contact op te nemen met Zomer VvE beheer. Niet alleen is dit belangrijk voor de constructie van het gebouw, maar het voorkomt ook dat deze bouwwerkzaamheden achteraf op uw kosten weer hersteld moeten worden.
  • Houdt u bij het klussen rekening met de buren. Informeert u in ieder geval uw directe buren over klusactiviteiten. Het is handig als u ook een briefje ophangt in de centrale entree. Geeft u aan wat voor klussen uitgevoerd zullen worden en in welke periode. Geef ook aan hoe u te bereiken bent voor het geval zich problemen voordoen. U kunt uw klusbericht ook op de burenapp plaatsen of via de nieuwsbrief laten verspreiden. Meer informatie over de burenapp en de nieuwsbrief vindt u verder op deze pagina.
  • Klussen die (geluids)overlast tot gevolg hebben, dienen tussen 08:00 en 20:00 uitgevoerd te worden.
  • Eventuele vervuiling van algemene ruimten van de VvE (stof, afval en puin) dient u op de dag dat het veroorzaakt wordt, zelf op te ruimen.
  • Let bij het laden en lossen op straat op dat u de straat zo kort mogelijk blokkeert. Laat auto’s /vrachtauto’s dus niet op de weg staan bij het lossen en laden, maar zet deze bijvoorbeeld onder de poort recht tegenover de hoofdingang van de flat, of op de stoep. Zorg ervoor dat het verkeer normaal kan doorstromen.
  • Hetzelfde geldt voor de lift. Er wonen mensen in de flat die zeer afhankelijk zijn van de lift. Blokkeert u de lift daarom zo kort mogelijk. Dit betekent eerst al uw materiaal verzamelen bij de lift en dan pas de lift inladen. Vervolgens eerst de lift helemaal uitruimen en dan pas uw spullen naar uw appartement brengen.
  • Voor praktische vragen over bijvoorbeeld het tijdelijk afsluiten van het water in uw woning, kunt u contact opnemen met Zomer VvE Beheer.

De praktijk heeft uitgewezen dat bovenstaande niet altijd vanzelfsprekend is, daarom attenderen wij u er graag op!

De Vereniging van Eigenaren (VvE) – Algemene ledenvergadering
U hebt een appartementsrecht gekocht. Hiermee bent u van rechtswege lid geworden van de Vereniging van Eigenaren (VvE). De VvE neemt beslissingen over het onderhoud van het gebouw en het beheer van de gemeenschappelijke gedeelten.

De algemene ledenvergadering wordt jaarlijks in mei gehouden. In deze vergadering leggen het bestuur van de VvE en de beheerder verantwoording af aan de eigenaren over het voorgaande kalenderjaar. In de vergadering wordt daarnaast akkoord gevraagd voor het te voeren beleid van de komende jaren. Als eigenaar van een appartement is uw aanwezigheid bij deze vergadering wenselijk en wordt zeer op prijs gesteld.

Verklaring gebruiker niet eigenaar
Indien de eigenaar niet zelf in het appartement woont, dan dient de bewoner het appartement een verklaring ‘gebruiker – niet eigenaar’ te ondertekenen en deze op te sturen naar Zomer VvE Beheer. Indien u een appartement kamersgewijs verhuurt, dan dient u hiervoor bij de gemeente Utrecht een omzettingsvergunning aan te vragen. Indien er geen omzettgingsvergunning afgegeven is, zal het bestuur dit doorgeven aan de gemeente en verzoeken om handhavend op te treden.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de V.v.E. Barnsteenlaan 25-63II

barnsteenlaan@hotmail.com